domingo, 15 de marzo de 2015

2 taiji masters

Two Tai Ji masters meet.: http://youtu.be/LWQrx4g-_c4